Adatkezelési szabályzat

A Sole-Mizo Zrt. (székhely: H-6728 Szeged, Budapesti út 6.; Telefonszám: Tel: +36/62-569-000 Fax: +36/62-569-048 E-mail: solemizo@solemizo.bonafarm.hu) a www.mizocoffee.hu website törzs-adatait az adatvédelemre vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályi előírások betartásával kezeli és dolgozza fel.

Az adatrözítés feltétele az önkéntes regisztráció. A regisztrációval hozzájárul, hogy a regisztrációnál megadott adatait a Sole-Mizo Zrt., adatkezelőként, a jelen Adatkezelési szabályzat 4. pontjában megjelölt célból kezeljék.

A Sole-Mizo Zrt., a fent felsorolt vállalatai a személyes adatokat bizalmasan kezelik, és megtesznek minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Adatkezelési alapelveik összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv);
  • 1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;
  • 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);

Az adatkezelésben érintett adatkezelők (a továbbiakban: „Adatkezelő”) és adatfeldolgozó (a továbbiakban: „Adatfeldolgozó”) adatai:

Adatkezelők:

Sole-Mizo Zrt. (székhelye: 6728 Szeged, Budapesti út 6.; Cégjegyzékszáma: 06-10-000119; E-mail elérhetősége: solemizo@solemizo.bonafarm.hu; Adatkezelési azonosító: folyamatban)

Adatfeldolgozó:

Progressive Studio Kft. (székhelye: H-1066 Budapest, Nyugati tér 1. Skála Metró, 6. emelet; Cégjegyzékszáma: 01-09-877715; E-mail elérhetősége: info@progressive.hu)

1. Az adatkezelés megnevezése:

Az adatkezelés önkéntes, a Felhasználók hozzájárulásának határozott és tudatos, a jelen Adatkezelési szabályzatban található tájékoztatáson alapuló hozzájárulásával kezdeményezhető az Ajánlatkéréssel egyidejűleg. A mizocoffee.hu oldalon történő regisztráció a Személyes Adatok (lásd definíció alább) kezeléséhez és feldolgozásához történő hozzájárulásnak minősül.

2. Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználók önkéntes hozzájárulása.

3. A kezelt adatok köre:

A Felhasználó a weboldalon megadhatja nevét, e-mail címét, nemét, címét, telefonszámát (a továbbiakban: “Személyes Adatok”). Az Adatkezelő az adatkezelés során úgy jár el, hogy ezen Személyes Adatokat a jelen Adatkezelési szabályzatban felsorolt, az Adatkezelő által meghatározott üzleti partnereken kívül harmadik személy tudomására nem hozza, nem továbbítja, nem is hozza nyilvánosságra.

4. Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés elsődleges célja, hogy az oldal látogatójának lehetősége legyen beregisztrálni az oldalra. Az adatkezelés másodlagos célja, hogy a weboldalon történt regisztráció során a Felhasználó által megadott Személyes adatokat, a Sole-Mizo Zrt. marketing célokra, közvetlen üzletszerzési célokra, valamint a célirányosabb vásárlói tájékoztatás elősegítése érdekében használják fel.

5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje

A regisztráció törlésével az adatok azonnal törlésre kerülnek. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

6. Egyéb információk:

a.) Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó az Személyes Adatokat kizárólag digitális formában tárolja. A kezelt Személyes Adatokhoz az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó munkavállalói közül is csak a kezelt Személyes Adatokhoz kapcsolódó szolgáltatások teljesítésében résztvevő munkatársak férhetnek hozzá. A Személyes Adatok biztonsága érdekében az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó legalább a szakmában szokásos védelmi rendszert alkalmazza és gondoskodik annak rendszeres frissítéséről, bővítéséről, de ezen túl is mindent megtesz, ami az adott helyzetben elvárható annak érdekében, hogy a kezelt Személyes Adatokhoz illetéktelenek hozzá ne jussanak.

b.) Az Adatkezelő az adatkezeléshez a fent megnevezett Adatfeldolgozót veszi igénybe. Az Adatfeldolgozó feladata a Honlap működtetése, továbbá a Személyes Adatok (i) gyűjtése a Honlapon, (ii) elektronikus úton történő tárolása és (ii) napi rendszerességgel történő továbbítása az Adatkezelő részére.

c.) A Felhasználó bármikor felvilágosítást kérhet Személyes Adatai kezeléséről, és bármikor kérheti Személyes Adatainak helyesbítését vagy módosítását az Adatkezelőhöz címzett ajánlott és tértivevényes úton küldött levelében vagy elektronikus úton az adatkezelők alábbi elérhetőségein: Sole-Mizo Zrt.: solemizo@solemizo.bonafarm.hu

d.) A Felhasználónak bármikor jogában áll személyes adatai kezelését indoklás nélkül megtagadni, illetve a regisztráció során tett hozzájáruló nyilatkozatait feltétel nélkül, ingyenesen visszavonni. Az egyes Adatkezelőknél az alábbi elérhetőségeken, online tud leiratkozni, valamint hozzájáruló nyilatkozatát visszavonni:
Sole-Mizo Zrt.: solemizo@solemizo.bonafarm.hu;
A játék ideje alatti adatkezelés megszüntetése azt jelenti, hogy a regisztrált személy adatai törlésre kerülnek valamennyi adatkezelőnél és adatfeldolgozónál,

e.) Az Adatkezelő a kezelt Adatot törli, illetve az Adatfeldolgozóval törölteti, ha
- kezelése jogellenes;
- a Felhasználó kéri;
- az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható;
- az adatkezelés célja megszűnt;
- azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Az Adatkezelő az esetleges helyesbítésről, vagy törlésről az érintettet Felhasználót haladéktalanul értesíti.

f.) Amennyiben a Felhasználó az adatkezelést jogellenesnek tartja, úgy a jogainak érvényesítése iránt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: H-1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), valamint a bírósághoz fordulhat.

Mizo Coffee Selection

A Mizo Coffee Selection kávéitalcsalád minden tagját arra terveztük, hogy magaddal vihesd a kávézás élményét.

Termékek