Privacy policy

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
 
 

1. BEVEZETÉS
 
Jelen Adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) a Sole-Mizo Zrt (a továbbiakban: Adatkezelő) honlapjának üzemeltetése során felmerülő személyes adatok kezelésére vonatkozik. Az Adatkezelő fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására és a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.
 
Az Adatkezelő adatai:
 
Cégnév:                                                 Sole-Mizo Zrt
Levelezési cím:                                       6728, Szeged, Budapesti út 6.
Elektronikus levelezési cím:                     solemizo@solemizo.bonafarm.hu
Honlap:                                                  https://mizo.hu
 
 
 
Jelen Tájékoztató a következő hatályos jogszabályok alapján került kialakításra:
 

 1. az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII törvény (a továbbiakban: Infotv.);
 2. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény a (továbbiakban: Ektv.);
 3. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.);
 4. az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Ehtv.);
 5. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény;
 6. a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016. április 27.-i 2016/679 Európai Parlament és Tanács-i Rendelet (a továbbiakban Rendelet).

 
Jelen Tájékoztató az alábbi honlap adatkezelését szabályozza: https://mizo.hu
 
Jelen Tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: https://mizo.hu/hu/tartalom/adatvedelem
 
Az Adatkezelő vállalja a jelen Tájékoztatóban foglaltak betartását és kéri, hogy különösen a honlap látogatói, a hírlevélre feliratkozók, regisztráló felhasználók, promócióban résztvevők is fogadják el és tartsák be jelen Tájékoztató rendelkezéseit. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen Tájékoztatót megváltoztassa, ez esetben jelen Tájékoztató módosításai a https://mizo.hu címen történő közzététellel lépnek hatályba.
 

2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
 
Jelen Tájékoztatóban használt fogalmak a következő jelentéssel bírnak:
 
érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az Adatfeldolgozóval végrehajtatja;
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy kép- felvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése;
adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;
adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.
 
 

3. A HONLAP LÁTOGATÁSA
 
A honlap látogatás a Sole-Mizo Zrt https://mizo.hu honlapjára való kattintással valósul meg.
 
3.1.  Az adatkezelés célja
 
Az Adatkezelő a szolgáltatások működésének ellenőrzése, hatékonysága, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat. Az Adatkezelő a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a látogató személyének azonosítására nem törekszik.
 
3.2.  Az adatkezelés jogalapja:
 
Az Ektv. 13/A. § (4) bekezdése és a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.
 
3.3.  Az érintettek köre:
 
Az érintettek körébe az Adatkezelő https://mizo.hu honlapját látogatók tartoznak.
 
3.4.  A kezelt személyes adatok köre
 
A Weboldal megtekintése során, a Felhasználó gépén elhelyezett cookie-k használata segítségével automatikusan rögzítésre kerülhet a Felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, IP-címe, illetve egyes esetekben – a Felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer típusa, nyelve, a Felhasználó eszközének paraméterei, a felhasználó által a Weboldalon megadott beállítások, a meglátogatott aloldalak és az azokon eltöltött idő. Az Üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze és nem is tudja összekapcsolni személyes adatokkal, ezek megosztásáról Ön dönt a részünkre adott kifejezett felhatalmazás, valamint a böngészőjében megadott cookie-beállításaival.
 
A Weboldal használatához megadott egyéb adatok kezelése is a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.
 
Az Üzemeltető kéri, hogy “Kiskorúak” – a vonatkozó helyi jogszabályok meghatározása szerinti – jogügyleteket (vásárlás vagy bármilyen más ügylet) szülő vagy törvényes képviselő engedélye nélkül ne tegyenek.
 
Felhasználó látogatásának kezdő- és befejező időpontja, IP-címe, a böngésző és az operációs rendszer típusa, nyelve, a Felhasználó eszközének paraméterei, a felhasználó által a weboldalon megadott beállítások, meglátogatott aloldalak és az azokon eltöltött idő.
 
3.5.  Az adatkezelés időtartama
 
A session ID-k a Weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek, ugyanakkor a cookie-k egy másik része abban nyújt segítséget az Üzemeltető számára, hogy használatuk révén az Üzemeltető tisztában legyen a Felhasználó korábbi beállításaival, az általa megadott adatokkal, információkkal, weboldalhasználatának egyéb jellemzőivel, hogy azokat a következő látogatáskor ne kelljen ismét megadnia, valamint beállításai automatikusan betöltődjenek egy kellemesebb felhasználó élmény elérése érdekében. Ezeknek a cookie-knak a lejárati ideje változó, de jellemzően addig vannak jelen a Felhasználó eszközén, ameddig azokat a Felhasználó nem törli.
 
Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.
 
Az adatok kezelése mindaddig megvalósul, amíg a hozzájárulás visszavonásra nem kerül, illetve visszavonás hiányában mindaddig, amíg a fenti tevékenységek kapcsán szükséges, azzal, hogy az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg a 10 (tíz) évet az adatgyűjtés időpontjától számítva. A személyes adatok véglegesen törlésre kerülnek az említett időszak lejártát követően, vagy miután az adatok törlését kérvényeztem, illetve abban az esetben, ha az adatkezelők megállapítják, hogy a kezelt személyes adataim helytelenek, és elmulasztom vagy nem kívánom közölni a helyes adatokat. Tudomásul veszem azonban, hogy az adatkezelő a személyes adataimat korlátozott körben megőrizheti annak érdekében, hogy igazolja a vonatkozó jogszabályoknak való megfelelést.
 
3.6.  Az adatok megismerésére jogosultak
 
Adatkezelő és Adatfeldolgozó illetékes munkatársai
 
3.7.  Az Adatkezelő a jelen Adatkezelési tájékoztató 1. pontjában meghatározott gazdasági társaság.
 
3.8.  Az Adatfeldolgozó
 
A Progressive Studio Kft.
levelezési cím: 1066 Budapest, Nyugati tér 1. Skála Metró 6. emelet
e-mail cím: info@progressive.hu
honlap: https://progressive.hu/hu
 
 
mint az adatfeldolgozó.
 
Külső szolgáltatók (különösen a Google) adatkezelése:
 
 
A portál html kódja a Sole-Mizo Zrt. -től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A külső szolgáltatók szerverei közvetlenül a látogató számítógépével állhatnak kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükhöz történő közvetlen kapcsolódás, a látogató böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt látogatói adatokat képesek gyűjteni. A látogató számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltatók szerverei szolgálják ki. A Sole-Mizo Zrt. és a külső szolgáltatók szerverei közötti kapcsolat kizárólag az utóbbiak kódjainak beillesztésére terjed ki, így személyes adatok átadása, továbbítása sem történik. A külső szolgáltatók által használt sütik különösen a Google Adwords cookie és a Google Analytics cookie.
 
 

4. COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE
 
4.1.  Az adatkezelés célja
 
Az Adatkezelő a http://mizo.hu/ honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (a továbbiakban: sütik) használ. A sütik betűből és számokból álló információcsomag, amit az Adatkezelő honlapja, a honlapot látogatók böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse az Adatkezelő honlapjának használatát és közreműködjön abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsön az Adatkezelő a honlapot látogatókról. A sütik nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A sütikkel kapcsolatos adatkezelés célja a látogatók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a látogatók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a böngésző specifikációjának megismerése.
 
A sütik gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet a honlapot látogató eszköze tárol. Néhány süti a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül a honlapot látogató számítógépén. A sütiket a látogató képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy sütik megnevezéssel van lehetőség.
 
4.2.  Az adatkezelés jogalapja:
 
Az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, az Ehtv. 155. § (4) bekezdése, az Ektv. 13/A. § (4) bekezdése és a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása
 
4.3.  Az érintettek köre:
 
Az érintettek körébe az Adatkezelő honlapját látogatók közül azon személyek tartoznak, akik a sütik használatához a honlapon megjelenő „Elfogadom” gomb megnyomásával hozzájárultak.

 
 
 
4.4.  A kezelt személyes adatok köre, időtartama és célja 

Süti neve Süti típusa Miért szükséges a weboldal számára és milyen funkciót nyújt a felhasználó részére?

Milyen adatokhoz férhet hozzá
?
Élettartam
__utma A mizo.hu által alkalmazott süti (saját süti).
 
Domain: .mizo.hu
 
Google Analytics által használt süti, mely információkat gyűjt a felhasználóról és preferenciáiról. Olyan oldalakon jelenik meg, ahol bármilyen Google termék került beágyazásra (például Google térkép, Google bejelentkezés, YouTube video, Google+ stb.) 2 év
__utmb A mizo.hu által alkalmazott süti (saját süti).
 
Domain: .mizo.hu
 
Google Analytics által használt süti, mely információkat gyűjt a felhasználóról és preferenciáiról. Olyan oldalakon jelenik meg, ahol bármilyen Google termék került beágyazásra (például Google térkép, Google bejelentkezés, YouTube video, Google+ stb.) A felhasználó által a weboldalon elvégzett műveletek alatt (session / munkamenet). Az ilyen célból beállított sütik a weboldal bezárásával automatikusan törlésre kerülnek.
__utmc A mizo.hu által alkalmazott süti (saját süti).
 
Domain: .mizo.hu
 
Google Analytics által használt süti, mely információkat gyűjt a felhasználóról és preferenciáiról. Olyan oldalakon jelenik meg, ahol bármilyen Google termék került beágyazásra (például Google térkép, Google bejelentkezés, YouTube video, Google+ stb.) A felhasználó által a weboldalon elvégzett műveletek alatt (session / munkamenet). Az ilyen célból beállított sütik a weboldal bezárásával automatikusan törlésre kerülnek.
__utmt A mizo.hu által alkalmazott süti (saját süti).
 
Domain: .mizo.hu
 
Google Analytics által használt süti, mely információkat gyűjt a felhasználóról és preferenciáiról. Olyan oldalakon jelenik meg, ahol bármilyen Google termék került beágyazásra (például Google térkép, Google bejelentkezés, YouTube video, Google+ stb.) A felhasználó által a weboldalon elvégzett műveletek alatt (session / munkamenet). Az ilyen célból beállított sütik a weboldal bezárásával automatikusan törlésre kerülnek.

  

__utmz A mizo.hu által alkalmazott süti (saját süti).
 
Domain: .mizo.hu
 
Google Analytics által használt süti, mely információkat gyűjt a felhasználóról és preferenciáiról. Olyan oldalakon jelenik meg, ahol bármilyen Google termék került beágyazásra (például Google térkép, Google bejelentkezés, YouTube video, Google+ stb.) 6 hónap
ci_session-mizo A mizo.hu által alkalmazott süti (saját süti).
 
Domain: .mizo.hu
 
A mizo.hu által generált egyedi azonosító, melynek célja a felhasználói munkamenetek azonosítása. A felhasználó által a weboldalon elvégzett műveletek alatt (session / munkamenet). Az ilyen célból beállított sütik a weboldal bezárásával automatikusan törlésre kerülnek.
_ga A mizo.hu szolgáltatói által alkalmazott süti (harmadik fél süti).
 
Domain: .youtube.com
A süti a Google Analytics-hez kapcsolódik. A Google által generált egyedi azonosító, mely az egyes felhasználók megkülönböztetésére szolgál. 2 év
APISID A mizo.hu szolgáltatói által alkalmazott süti (harmadik fél süti).
 
Domain: .youtube.com
Google által használt süti, mely információkat gyűjt a felhasználóról és preferenciáiról. Olyan oldalakon jelenik meg, ahol Google térkép került beágyazásra. 2 év
CONSENT A mizo.hu szolgáltatói által alkalmazott süti (harmadik fél süti).
 
Domain: .youtube.com
Google által használt süti, mely információkat gyűjt a felhasználóról és preferenciáiról. Olyan oldalakon jelenik meg, ahol bármilyen Google termék került beágyazásra (például Google térkép, Google bejelentkezés, YouTube video, Google+ stb.) 20 év
HSID A mizo.hu szolgáltatói által alkalmazott süti (harmadik fél süti).
 
Domain: .youtube.com
Biztonsági süti, mely meggátolja a felhasználói adatokkal való visszaélést és a kitöltött űrlapok tartalmának ellopását. A Google ezeket az interakciókat és információkat tárolja, későbbi YouTube hirdetések személyreszabásához használja. 2 év

  

SAPISID A mizo.hu szolgáltatói által alkalmazott süti (harmadik fél süti).
 
Domain: .youtube.com
Ez a süti biztosítja, hogy a Google felhasználói információkat gyűjthet videós hirdetések testreszabásához a YouTube oldalán. 2 év
SID A mizo.hu szolgáltatói által alkalmazott süti (harmadik fél süti).
 
Domain: .youtube.com
Google által alkalmazott süti, mely tárolja a látogató egyedi felhasználói azonosítóját, leggyakoribb bejelentkezési időpontját, földrajzi adatokat (ország), nyelvi preferenciákat, weboldal nézeti beállításokat. 2 év
SSID A mizo.hu szolgáltatói által alkalmazott süti (harmadik fél süti).
 
Domain: .youtube.com
Google által használt süti, mely információkat gyűjt a felhasználóról és preferenciáiról. Olyan oldalakon jelenik meg, ahol bármilyen Google termék került beágyazásra (például Google térkép, Google bejelentkezés, YouTube video, Google+ stb.) 2 év
PREF A mizo.hu szolgáltatói által alkalmazott süti (harmadik fél süti).
 
Domain: .youtube.com
Google által használt süti, mely információkat gyűjt a felhasználóról és preferenciáiról. Olyan oldalakon jelenik meg, ahol bármilyen Google termék került beágyazásra (például Google térkép, Google bejelentkezés, YouTube video, Google+ stb.) 2 év

 
 
4.5.  Az adatok megismerésére jogosultak
 
Adatkezelő és Adatfeldolgozó illetékes munkatársai
 
Google Adwords cookie: az Adatkezelő honapjának első látogatása alkalmával, a látogató süti-azonosítója hozzáadódik a remarketinglistához. A Google cookie-kat – például a NID és SID cookie-k – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen sütiket például arra használja, hogy megjegyezze a honlapot látogató legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők honlapjain tett látogatásait. Az AdWords konverziókövetés funkciója sütiket használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére sütiket ment a látogató számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A sütik néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott látogató esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a látogató által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.
 
Google Analytics cookie: a Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a honlapok és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás sütiket használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a honlap használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő sütik a „__ga” cookie. A honlap használati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési sütijeivel együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.
 
Amennyiben a honlapot látogató nem fogadja el a sütik használatát, akkor bizonyos funkciók esetlegesen nem lesznek elérhetőek a számára. A sütik törléséről bővebb tájékoztatás az alábbi linkeken található:

 1. Internet Explorer:

https://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

 1. Firefox:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

 1. Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
 
4.6.  Az Adatkezelő a jelen Adatkezelési tájékoztató 1. pontjában meghatározott gazdasági társaság.
 
4.7.  Az Adatfeldolgozó
 
A Progressive Studio Kft.
levelezési cím: 1066 Budapest, Nyugati tér 1. Skála Metró 6. emelet
e-mail cím: info@progressive.hu
honlap: https://progressive.hu/hu
 
 
 

5. KÉRDÉS, JAVASLAT
 
Az Adatkezelő honlapját látogatóknak lehetősége nyílik arra, hogy kérdéseiket, javaslataikat elektronikus üzenet megküldésével – a honlapon található űrlap kitöltésével – eljuttassák az Adatkezelőnek, az Adatkezelő honlapján lévő aloldalán https://mizo.hu/hu/tartalom/kapcsolat/erdeklodes keresztül.
 
 
 
5.1.  Az adatkezelés célja
 
Az adatkezelés célja a látogatók – elektronikus úton történő – tájékoztatása, az általuk feltett kérdések megválaszolása, javaslataik figyelembe vétele, hatékonyabb egyeztetés, az ügyintézés megkönnyítése, igényeik maximális kiszolgálása, megelégedettségük fokozása, melynek elérése érdekében termékeinket és minőségirányítási rendszerünket a látogatói/vásárlói igények figyelembe vételével és a látogatói/vásárlói javaslatok visszacsatolásával kívánjuk tökéletesíteni.
 
5.2.  Az adatkezelés jogalapja
 
Az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja és a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.
 
A látogató az űrlap kitöltése után, az Adatkezelési tájékoztató – jelölőnégyzet bejelölésével történő – elfogadásával és az „üzenet küldése” gomb megnyomásával tudja üzenetét eljuttatni az Adatkezelő részére, és járul hozzá az adatkezeléshez. Az üzenet sikeres elküldése esetén a látogató – felugró ablakban – megerősítést kap ennek tényéről.
 
 
5.3.  Az érintettek köre
 
Az érintettek körébe az űrlapot kitöltő és az elektronikus üzenetet megküldő látogatók tartoznak.
 
5.4.  A kezelt személyes adatok köre
 
Az űrlap kitöltése az alábbi személyes adatok megadásával történik, mely személyes adatok az alábbi tevékenységek végzéséhez szükségesek. A megadott személyes adatok valódiságáért az űrlapot kitöltő és az elektronikus üzenetet megküldő látogató felel.
 

 • Érintett neve (kötelező elem): érintett azonosítása és kapcsolatfelvétel céljából
 • Érintett e-mail címe (kötelező elem): kapcsolattartás, válasz üzenet küldés céljából
 • Érintett telefonszáma (opcionális): kapcsolattartás céljából

 
 
5.5.  Az adatkezelés időtartama
 
Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásának időpontjáig történik. Az Adatkezelő nyilvántartást vezet azokról a személyekről, akik az űrlap kitöltésével és az üzenetet megküldésével hozzájárultak az adatkezeléshez. Amennyiben az érintett hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az érintett személyes adatait törli nyilvántartásából és esetlegesen meglévő adatbázisából.
 
5.6.  Az adatok megismerésére jogosultak
 
Adatkezelő illetéke munkatársai
 
5.7.  Az Adatkezelő a jelen Adatkezelési tájékoztató 1. pontjában meghatározott gazdasági társaság.
 
 
5.8.  Az Adatfeldolgozó
 
A Progressive Studio Kft.
levelezési cím: 1066 Budapest, Nyugati tér 1. Skála Metró 6. emelet
e-mail cím: info@progressive.hu
honlap: https://progressive.hu/hu
 
 

6. VÁSÁRLÓI ÉSZREVÉTEL
 
Az Adatkezelő honlapját látogató vásárlók az Adatkezelő termékeivel kapcsolatos észrevételeiket vagy esetlegesen felmerülő problémáikat egy üzenő felület segítségével eljuttathatják az Adatkezelőnek, az Adatkezelő honlapján lévő aloldalán http://mizo.hu/eszrevetel keresztül.
 
6.1.  Az adatkezelés célja
 
Az adatkezelés célja a látogatók – elektronikus úton történő – tájékoztatása, észrevételeik figyelembe vétele, esetlegesen felmerülő problémáik megoldása, hatékonyabb egyeztetése, igényeik maximális kiszolgálása, megelégedettségük fokozása, melynek elérése érdekében az Adatkezelő termékeit és minőségirányítási rendszereit a látogatói/vásárlói igények figyelembe vételével és a látogatói/vásárlói észrevételek visszacsatolásával kívánja tökéletesíteni.
 
6.2.  Az adatkezelés jogalapja
 
Az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja és a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.
 
A látogató az űrlap kitöltése után, az Adatkezelési tájékoztató – jelölőnégyzet bejelölésével történő – elfogadásával és az „észrevétel elküldése” gomb megnyomásával tudja üzenetét eljuttatni az Adatkezelő részére, és járul hozzá az adatkezeléshez. Az üzenet sikeres elküldése esetén a látogató – felugró ablakban – megerősítést kap ennek tényéről.
 
6.3.  Az érintettek köre
 
Az érintettek körébe az űrlapot kitöltő és az észrevételt megküldő látogatók tartoznak.
 
6.4.  A kezelt személyes adatok köre
 
Az űrlap kitöltése az alábbi személyes adatok megadásával történik, mely személyes adatok az alábbi tevékenységek végzéséhez szükségesek. A megadott személyes adatok valódiságáért az űrlapot kitöltő és az észrevételt megküldő látogató felel.
 

 • Érintett neve (kötelező): kapcsolatfelvétel és azonosítás céljából
 • Érintett e-mail címe (kötelező): kapcsolattartás céljából
 • Érintett telefonszáma (opcionális): kapcsolattartás céljából
 • Érintett címe (kötelező): kompenzációs termék kiszállítása céljából
 • Kifogásolt mennyiség (kötelező): észrevétel kivizsgálás céljából
 • Termék minőség megőrzési ideje (kötelező): észrevétel kivizsgálás céljából
 • Azonosító száma (kötelező): észrevétel kivizsgálás céljából

 
 
6.5.  Az adatkezelés időtartama
 
Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásának időpontjáig történik. Az Adatkezelő nyilvántartást vezet azokról a személyekről, akik az űrlap kitöltésével és az észrevétel megküldésével hozzájárultak az adatkezeléshez. Amennyiben az érintett hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az érintett személyes adatait törli nyilvántartásából és esetlegesen meglévő adatbázisából.
 
6.6.  Az adatok megismerésére jogosultak
Adatkezelő illetékes munkatársai (minőségirányítás munkatársak, marketinges munkatársak, területi képviselők)
 
6.7.  Az Adatkezelő a jelen Adatkezelési tájékoztató 1. pontjában meghatározott gazdasági társaság.
 
5.8.  Az Adatfeldolgozó
 
A Progressive Studio Kft.
levelezési cím: 1066 Budapest, Nyugati tér 1. Skála Metró 6. emelet
e-mail cím: info@progressive.hu
honlap: https://progressive.hu/hu
 
 

7. HÍRLEVÉL
 
Az Adatkezelő hírlevélküldő szolgáltatást üzemeltet honlapján. Az Adatkezelő a honlapját látogatók számára lehetőséget biztosít arra, hogy amennyiben szeretnék, termékeiről vagy a termékeihez kapcsolódó újdonságokról hírlevelet kapjanak.
 
7.1.  Az adatkezelés célja
 
Az adatkezelés célja a látogatók tájékoztatása – a hírlevélnek a látogatók számára történő eljuttatásával –, és az e célból történő kapcsolattartás lehetőségének a biztosítása. Az Adatkezelő a hírleveleire való feliratkozóknak általában havonta, de naponta legfeljebb egy alkalommal újdonságokat, híreket és ajánlatokat tartalmazó online hírleveleket és elektronikus úton direkt marketing üzeneteket kézbesít.
 
7.2.  Az adatkezelés jogalapja
 
Az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, a Grt. 6. § (1) bekezdése, az Ektv. 13/A. § (4) bekezdése és a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.
 
Hírlevél küldése a Grt. 6. § (1) bekezdése értelmében a honlapot látogató előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulását igényli. A marketing célú hírlevelek küldéséhez a látogató az Adatkezelő honlapján megjelenő Adatkezelési Tájékoztató – jelölőnégyzet bejelölésével történő – elfogadásával és a „feliratkozás” gomb megnyomásával járul hozzá. A látogató ezt követően – felugró ablakban – visszajelzést kap a sikeres feliratkozásról.
 
7.3.  Az érintettek köre
 
Az érintettek körébe a hírlevélre feliratkozó látogatók tartoznak.
 
7.4.  A kezelt személyes adatok köre
 
A hírlevélre való feliratkozáshoz a név és e-mail cím megadása szükséges. A név a kapcsolatfelvételhez, az e-mail cím a kapcsolattartáshoz elengedhetetlen. A megadott személyes adatok valódiságáért a hírlevélre feliratkozó felel.
 
7.5.  Az adatkezelés időtartama
 
Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásának időpontjáig történik. Az Adatkezelő nyilvántartást vezet azokról a személyekről, akik a hírlevél küldéséhez hozzájárultak. Amennyiben az érintett visszavonja a hírlevél célú adatkezeléssel kapcsolatos hozzájárulását, az Adatkezelő az érintett személyes adatait törli nyilvántartásából és esetlegesen meglévő hírlevél adatbázisából. A leiratkozás lehetőségét minden hírlevélben egy közvetlen link biztosítja.
 
7.6.  Az adatok megismerésére jogosultak
 
Adatkezelő és Adatfeldolgozó illetékes munkatársai
 
 
7.7.  Az Adatkezelő a jelen Adatkezelési tájékoztató 1. pontjában meghatározott gazdasági társaság.
 
7.8.  Az Adatfeldolgozó
 
A Progressive Studio Kft.
levelezési cím: 1066 Budapest, Nyugati tér 1. Skála Metró 6. emelet
e-mail cím: info@progressive.hu
honlap: https://progressive.hu/hu
 

8. AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA
 
Az Adatkezelő a személyes adatokat elektronikus formában tárolja.
 
Az Adatkezelő illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó felelőssége, hogy az adatkezelés, illetve adatfeldolgozás során gondoskodjon az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
 
Az Adatkezelő és az adatfeldolgozó az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 
Az Adatkezelő a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók, és az érintetthez rendelhetők.
 
Az Adatkezelő informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.
 

9. AZ ÉRINTETTEK JOGAI
 
9.1.    Az Infotv. alapján
 
a)  Tájékoztatás
 
Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapít meg.
 
b)  Helyesbítés, zárolás, törlés
 
Az Adatkezelő a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll.
 
Az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
 
Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha:

 1. kezelése jogellenes,
 2. az érintett kéri,
 3. a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,
 4. az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
 5. azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

 
Amennyiben az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat és a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
 
c)  Tiltakozás
 
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:
a)  a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b)  a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c)  törvényben meghatározott egyéb esetben.
 
Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
 
9.2.    A Rendelet alapján
 
a)  A hozzájárulás visszavonása
 
A fentieken túlmenően a Rendelet értelmében az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonja. Az érintettnek a hozzájárulást visszavonó nyilatkozata az adott adatkezelés egyértelmű megjelölése mellett érvényes.
 
b)  Korlátozás
 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett ig&e